Инфо

Наставката “mix” се преименува во “line”

Наставката  “mix” на гасните смеши за заварување на Messer  се преименува со наставката “line”, така што досега именуваниот Feromix се преименува во Ferroline,  Alumix- во Aluline, Inoxmix- во Inoxline.

Промената на трговските имиња нема никакво влијание врз составот на гасната смеша. Нашите гасни смеши остануваат со истиот состав.

Промената на етикетите на боците започнува веднаш и ќе биде извршена со секоја промена на боца.

Уверенија за опасни материи