Сертификат за акредитација за инспекциско тело за пренослива опрема под притисок согласно ISO 17020:2006

Во декември 2010 година Месер Вардар Техногас се здоби со Сертификат за инспекциско тело за пренослива опрема под притисок согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC  17020:2006, тип Б.

Институтот за акредитација на Република Македонија му додели на Месер Вардар Техногас сертификат за акредитација бр. ИТ – 036, со кој му се овозможува да врши инспекција (контрола) на пренослива опрема под притисок.

Страна 1 од 1