Словенечки институт за квалитет и метрологија "SIQ"

На 14-ти и 15-ти август оваа година во Месер Вардар Техногас од страна на Словенечкиот институт за квалитет и метрологија "SIQ" беше спроведена проверка од страна на комисијата за сертификација на системи за управување. Бидејќи Месер Вардар Техногас ги исполнува сите услови на 21.08.2009 се здобивме со:

- по стандардот ISO 9001:2008 со сертификат за производство, полнење  и продажба на технички и медицински гасови и
- по стандардот HACCP CAC/RCP 1-1969:2003 со сертификат за  призводство, полнење и продажба на течен CO2

Страна 1 од 2