CO2

MKS H.F1.016

Квалитет: 3.8


CO2 ≥99.98% vol.
H2O
0,01 % vol.
O2 ≤ 0.005 % vol.Се добива со прочистување на сиров јаглеродендиоксид од природни извори или од процесите на хемиската индустрија и со втечнување.


ИСПОРАКА

Во челични садови - боци, под притисок од 70-150 бара во течна агрегатна состојба или се испорачува во телна агрегатна состојба со специјални транспортни садови под притисок до садовите на корисникот на гасот.


ОСОБИНИ

Под нормални услови е во гасна агрегатна состојба. Јаглеродниотдиоксид е без мирис, потежок од воздухот, задушлив и незапалив. Со експанзија под притисок делумно преминува во цврста состојба (сув мраз)

УПОТРЕБА

  • Во производство на пијалоци за газирање, заштита и претоцување;
  • Во хемиската индустрија за добивање на карбонати, бикарбонати, ѓубрива, синтезни смеши, за неутрализација на алкални раствори, во производството на бои итн.;
  • Во техниката на заварувањ, во металургијата, леарството, за ладење и заштита на производите;


УПОТРЕБА НА ГАСОТ

Работењето со гасот под притисок како и употребата на течниот CO2  подлежи на посебни прописи и мерки за заштита.

МАТЕРИЈАЛИ

Во сува состојба гасот не е кородивен. За влажниот гас неопходна е употреба на легирани челици.  За за течниот гас се користат легирани челици за ниски темпратури. Дозволена е уптреба на поголем број пластични материјали. За течниот гас - тефлон и слични материјали.