Хелиум


ИСПОРАКА

Се испорачува во гасна и течна состојба

Гасниот хелиум се испорачува во челицни боци, со зафатнина од 6m3; 7,5 m3 и 10 m3.
Постојат неколку видови чистотти: балон-гас со чистота 4.6; 5.0 и 6.0
Течниот хелиум со чистота 5.0 се испорачува во садови со зафатнина од 50, 100, 250, 380 и 450 литри.

УПОТРЕБА

Течниот хелиум се користи за магнетните резонанци.

Гасниот хелиум се користи воглавном за полнење на балони и лабораториски испитувања.